Smjerovi

Turistički tehničar - Obrazovanje  traje  četiri godine, učenici se pripremaju za rad u hotelijerstvu i turizmu, te u turističkim agencijama. Stručni predmeti su strani jezici,  turistička geografija  i predmeti  ekonomske struke.  Učenici koji se odluče za univerzitet, najčešće upisuju ekonomski fakultet ili neki od fakulteta društvenog ili humanističkog profila. Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 60 bodova –  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

Ugostiteljski tehničar  - Obrazovanje  traje  četiri godine, učenici se pripremaju za rad u ugostiteljstvu i hotelijerstvu . Stručni predmeti su strani jezici, kuharstvo, usluživanje i predmeti ekonomske struke. Nakon završetka školovanja učenici mogu nastaviti obrazovanje na univerzitetu. Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 60 bodova –  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

 

Kuhar  - Zadnjih godina jako popularno zanimanje, obrazovanje traje tri godine, nakon čega su učenici osposobljeni  odgovoriti zahtjevima ovog odgovornog i kreativnog zanimanja. Spremni su za rad u ugostiteljskim objektima; hotelima, restoranima... Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 60 bodova –  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

Poslastičar  -Za razvoj ugostiteljstva i turizma veoma poželjno zanimanje, obrazovanje traje tri godine, nakon čega su učenici osposobljeni   za rad u ugostiteljskim objektima; hotelima, restoranima, caffe-slastičarnama... Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 60 bodova –  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

Konobar- Za razvoj ugostiteljstva i turizma veoma poželjno zanimanje, obrazovanje traje tri godine, nakon čega su učenici osposobljeni   za rad u ugostiteljskim objektima; hotelima, restoranima... Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 60 bodova –  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih na eksternoj maturi..

Odluka Ministarstva - Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Broj: 11/04-38-18114-5/17 od 13.06.2017. godine Srednja ugostiteljsko-turistička škola će u školskoj 2017/2018. godini obrazovati učenike za zanimanja trećeg stepena kuhar, konobar i poslastičar u trogodišnjem trajanju...

Brošura škole

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Film

Predstavljanje škole.